บริษัท ดี โซลูชั่น คลาวด์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2560 ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET

บริษัท ดี โซลูชั่น คลาวด์ จำกัด เป็นบริษัทที่เริ่มต้น (Start Up) จากการได้รับใบอนุญาตในการนำผลงานวิจัย (Licensing) ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งระบบ eMeeting จาก NECTEC ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการปรับปรุงกระบวนการภายใน จากเวที ICT Excellent Award 2017

ทีมนักพัฒนาจาก NECTEC ได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร บนคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ระบบที่ให้บริการ

eOffice Platform

 • ระบบทำงานบนคลาวด์ของผู้ให้บริการในประเทศไทย (INET) ที่ได้รับมาตราฐานสากล
 • Responsive Web Application แสดงผลได้อย่างเหมาะสมตามขนาดหน้าจอ และรองรับการทำงานบน Chrome, Safari, Firefox
 • มีระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบสูงสุด
 • รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Email และ Line Notify
 • พร้อมเปิดใช้งานระบบภายใน 2 สัปดาห์ หลังได้รับข้อมูลจำเป็น
 • มีทีมคอยให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ

ระบบบริหารการประชุม (eMeeting)

 • เลขานุการเตรียมวาระ, บันทึกประเด็น, สรุปมติได้โดยง่าย
 • องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเปิดอ่านไฟล์ประกอบวาระผ่านระบบ ลดการใช้กระดาษ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแจ้งระเบียบวาระ / แจ้งรับรองการประชุม โดยส่ง Email แจ้งได้จากระบบ
 • ง่ายต่อการสืบค้นเอกสารประกอบการประชุมและมติการประชุมในอดีต

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eSaraban)

 • รองรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 • มีฟังก์ชันเชื่อมกับ Email กลางของส่วนราชการ เพื่อรับ/ส่ง หนังสือภายนอกระหว่างส่วนราชการได้ในจุดเดียว
 • รองรับการแสกนหนังสือเข้าระบบได้โดยตรง
 • ติดตามหนังสือได้ตลอดเส้นทางเดินหนังสือ โดยแสดงในรูปแบบผังง่ายต่อการดู

ระบบร่าง/ลงนาม เอกสารออนไลน์ (Draft & Intray)

 • สามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้งานร่างผ่านระบบ เช่น หนังสือครุฑใหญ่, บันทึกข้อความ, หนังสือประทับตรา เป็นต้น
 • กำหนดลำดับขั้นการตรวจสอบร่างได้
 • รองรับการลงนามผ่านลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ประเภทที่ 3 (ตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ)
 • เชื่อมต่อกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Email และ Line Notify

ระบบจัดเก็บและแชร์ไฟล์ (safeDrive)

 • จัดเก็บไฟล์ไว้บนคลาวด์ สามารถเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่
 • สามารถสร้างกรุ๊ปเพื่อเป็นช่องทางให้คนในทีมเข้ามาอัพโหลดไฟล์ไว้ในจุดเดียวกัน โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้
 • แชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ แบบ URL หรือ QR Code ได้
 • มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดจำนวนพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ของผู้ใช้งานได้

ระบบจองห้องประชุม (Room Booking)

 • จองห้องประชุมง่ายๆ แค่กรอก วัน เวลา และจำนวนคน ใช้ห้อง
 • กำหนดตัวเลือกให้ผู้จองขอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ เช่น โปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต
 • มีมุมมองดูการจองใช้ห้องประชุมแบบรายวันและแบบปฏิทินรายเดือน
 • ออกรายงานการใช้งานห้องประชุม ตามช่วงเวลาได้
 • รองรับการเพิ่มห้องประชุมไม่จำกัด

ระบบจองรถ (Car Reservation)

 • รองรับการกำหนดลำดับการอนุมัติใช้รถ หลายรูปแบบ
 • รองรับบาทผู้ใช้งาน ตั้งแต่ ผู้จอง, ผู้อนุมัติใช้รถ, ผู้จัดสรรรถ , ผู้อนุมัติจัดสรรรถ, พนักงานขับรถ
 • มีฟังก์ชัน คำนวณเลขไมล์, บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรถ, ประเมินความพึงพอใจหลังเดินทาง
 • ออกรายงานการใช้งานรถ ตามช่วงเวลาได้
 • รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Email และ Line Notify

ระบบจัดการครุภัณฑ์ (Asset Management)

 • จัดการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งหมดอย่างมีระบบ
 • ค้นหาครุภัณฑ์ได้หลายเงื่อนไขโดยง่าย
 • รองรับการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นพัสดุกลาง หรือพัสดุประจำหน่วยงาน เพื่อแยกจัดการครุภัณฑ์ได้
 • มีฟังก์ชันตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี ผ่านการแสกน QR Code
 • มีฟังก์ชัน การยืม-คืนครุภัณฑ์, การส่งซ่อมครุภัณฑ์, การจำหน่ายครุภัณฑ์ และออกรายงานได้

หน่วยงานภาครัฐใช้บริการมากกว่า 40 หน่วยงาน

ที่ตั้งบริษัท

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

ฝ่ายขาย : 065 512 4647
Email : sales@d-solution.co.th